K-media Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden k-media (versie juli 2021)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten door k-media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een  afname van een van de online marketing diensten of overige diensten en producten van k-media zoals Zoekmachine Optimalisatie, Social Media beheer, Google Ads, Website realisatie en overige, verklaar je op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. K-media behoudt het recht, om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie k-media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten van welke aard en onder welke benaming dan ook.

Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met k-media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene (leverings)voorwaarden van k-media en dat hij met deze (leverings)voorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene (leverings)voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en k-media opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door k-media zijn geheel vrijblijvend.

Het ondertekenen van een door k-media opgestelde offerte resulteert in een overeenkomst met k-media.

Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door k-media blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door k-media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en k-media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Kleine wijzigingen (tot €150,- ex btw) kunnen ook per mail worden bevestigd, indien beide partijen dit duidelijk in de mail uitten.

Een samengestelde prijsopgave verplicht k-media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

K-media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft k-media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan k-media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan k-media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan k-media zijn verstrekt, heeft k-media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

K-media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat k-media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor k-media kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan k-media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door k-media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, plus eventueel van te voren afgesproken reiskosten.

Opdrachtgever vrijwaart k-media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door k-media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

K-media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door k-media onderhouden worden.

K-media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met k-media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

K-media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Levering en levertijd

K-media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

Alle door k-media gehanteerde (lever)termijnen zijn indicatief en deze kunnen nooit worden beschouwd als finale (lever)termijnen.

Aan overschrijding van (lever)termijnen kunnen door opdrachtgever geen aanspraken of rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Door k-media gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

CMS

Aan de Klant/Partner wordt door k-media een licentie verleend voor het gebruik van het CMS systeem.

De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.

Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van k-media.

Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via k-media op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.

Opzegging geschiedt schriftelijk door k-media en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand.

K-media is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.

K-media is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

Overmacht

K-media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer k-media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal k-media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en k-media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door k-media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Wijzigingen in de tarieven worden door k-media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en k-media is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door k-media het verschuldigde bedrag te voldoen.

In genoemde gevallen behoudt k-media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan k-media.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door k-media een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente, plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering k-media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien k-media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal k-media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens k-media heeft voldaan.

Copyright

Het eigendom van door k-media verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij k-media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan k-media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is k-media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

K-media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Al het door k-media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van k-media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid

Voor zover k-media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop k-media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan k-media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met k-media of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met k-media.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is k-media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van k-media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart k-media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van k-media.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. K-media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

K-media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De opdrachtgever dient k-media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door k-media geleden schade.

K-media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

K-media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Buitengebruikstelling

K-media heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens k-media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. K-media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van k-media kan worden verlangd.

De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door k-media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

K-media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan k-media, waarna k-media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan k-media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

K-media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene (leverings)voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Privacy en Overig

K-media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan k-media.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. K-media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

K-media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

K-media behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van k-media te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

De opdrachtgever is op de hoogte en stemt ermee in dat k-media de persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerkt, met gegevens als: naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer etc. voor zover opdrachtgever producten /diensten van k-media afneemt. K-media slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen k-media en de opdrachtgever.

K-media gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met alle gegevens van opdrachtgever om.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een back-up, data en alle bestanden.

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen k-media en opdrachtgever, worden alle voor de opdrachtgever opgeslagen data tot 30 (dertig) dagen beschikbaar gehouden voor opdrachtgever.

K-media treft continue beveiligingsmaatregelen, maar staat er niet voor in dat de beveiliging van informatie onder alle omstandigheden adequaat en sluitend is.

K-media is teken- en handelingsbevoegd om namens de opdrachtgever domeinnamen aan te vragen, verlengen, over te dragen of te beëindigen. Alleen bij vooraf uitdrukkelijke schriftelijke opdracht hiervan door opdrachtgever.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen k-media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Almelo aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door k-media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van k-media beslissend.

Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van k-media tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.