K-media Privacyverklaring

k-media privacy verklaring (juli 2021)

Deze privacyverklaring van k-media (hierna: “wij”) geldt voor ons en alle aan ons verwante ondernemingen.

Met onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van jou. Dit doen we om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

Met ons privacy verklaring leggen we je uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij willen graag dat je zoveel mogelijk zelf de controle hebt over je eigen gegevens.

Dit doen we met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en zo transparant mogelijk.

Wij zijn wij?

Wij zijn k-media, een digitaal (internationaal) marketing bureau uit Hengelo Overijssel. Dit privacy statement zit op al onze verwerkingen – ook indien we samenwerken met andere partijen die persoonsgegevens verwerken.

K-media heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en deze is bereikbaar

via onderstaand adres en telefoonnummer.

De gegevens van onze organisatie:

Bedrijf: k-media

Adres: Breemarsweg 196, 7553 HT  Hengelo (O), Nederland

Telefoon: (+31)625004339

Website: https://www.k-media.digital

Email: svoerman@k-media.digital

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken mogelijk onder andere, de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, interessegebieden (bijvoorbeeld branche, lifestyle, reizen, business, mode, elektronica etc.), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiebeleid) en surfgedrag.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens:

Meestal verkrijgen wij je persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je in aanraking komt met onze website, onze media kanalen of onze diensten of een verklaring overeenkomst ingevuld terug stuurt of als je web omgevingen bezoekt die door of via k-media tot stand zijn gekomen, of uit informatie die u ons telefonisch of per e-mail meedeelt.

Als we persoonsgegevens van jou verwerken die we niet zelf van jou hebben gekregen, dan zal dat gebeuren in het kader van een verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan bijvoorbeeld één van de volgende zijn:

– Openbare registers waaronder het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het curateleregister en het insolventieregister

– Een advocaat, belastingadviseur, makelaar, financieel adviseur of een andere adviseur in verband met een overeenkomst waarin jij één van de partijen bent of bij welke partij jij een functie vervult zoals bestuurder, toezichthouder, bevoegde vertegenwoordiger of adviseur

– Openbare bronnen zoals sociale media platforms en zakelijke websites

In geval we persoonsgegevens verwerken die we van derden hebben ontvangen, dan hebben zij die onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun privacy beleid verzameld en in het kader van onze diensten met ons gedeeld.

Hoe gebruiken wij jou persoonsgegevens:

We gebruiken jou persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor deze in het kader van onze diensten zijn verzameld, zoals voor het uitvoeren van overeenkomsten, klantcontact en communicatie, marketing en (new) business development, het nakomen van wettelijke verplichtingen en (beroeps-) regels, het gebruik en de verbetering van de web-omgevingen die door of via k-media tot stand zijn gekomen, beslechten van geschillen, deelname aan events, tevredenheidsonderzoeken, sollicitaties en recruitment.

Je gegevens worden niet zonder jou toestemming voor andere doelen gebruikt!

Op welke gronden gebruiken wij jou persoonsgegevens:

We mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. Het hiervoor genoemde gebruik vindt plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

– Het uitvoeren van een overeenkomst

– Het behartigen van gerechtvaardigde belangen

– Een wettelijke verplichting

– Met jou toestemming

Met wie delen wij persoonsgegevens:

Het kan nodig zijn dat wij jou persoonsgegevens delen met derden, bijvoorbeeld in onderstaande gevallen:

– Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld voor het samenstellen van projectdossiers die door multidisciplinaire projectteams worden gebruikt

– Om door jou ingeschakelde adviseurs in staat te stellen hun werkzaamheden te verrichten

– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen doen, bijvoorbeeld in geval van een melding aan of een goedkeuring van een bevoegde toezichthoudende instantie

– Om events van of door k-media te organiseren of te hosten

Derden aan wie wij jou persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en de naleving van de AVG. Als een derde jou persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens k-media, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Als een derde jou persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens een opdrachtgever van k-media in het kader van de uitvoering van onze diensten, dan vraagt k-media deze opdrachtgever om met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst te sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG.

persoonsgegevens binnen en of buiten de EU

Omdat k-media ook veel internationaal werkt, kan het zijn dat jou persoonsgegevens met partijen zowel binnen als buiten de EU worden gedeeld. 

Indien een projectteam, organisatie, influencer of iets dergelijks zich buiten de EU bevindt, dan zal dat dus het geval zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Wij bewaren jou persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld en vastgelegd of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk vereist is. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden we die termijn aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd:

Wij nemen continue passende beschermingsmaatregelen, volgens de op dat moment geldende normen, om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jou persoonsgegevens tegen te gaan. Als je vragen hebt over de beveiliging van jou persoonsgegevens of als je misbruik vermoedt, neem dan contact met ons op.

 

Welke rechten heb je:

K-media zal je privacy zo goed mogelijk beschermen.

Je hebt de volgende rechten:

– Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

– Het recht om ‘vergeten’ te worden.

– Recht op inzage. Het recht om de persoonsgegevens die zijn verwerkt in te zien

– Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.

– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten.

– Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Ten allen tijde kan je gebruik maken van jou rechten. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet, aan jou verzoek tegemoet kunnen komen. Stuur een mail naar svoerman@k-media.digital en wij zullen jou dan eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs alvorens wij verder kunnen gaan.

We zullen zo snel mogelijk reageren en uiterlijk binnen 14 dagen.

Klachten:

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, dan horen wij dat graag. Neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij jou aan, zelf op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen, door de verklaring periodiek te bekijken.